CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn quốc tế, hướng dẫn áp dụng các mô hình quản lý phù hợp với đặc thù của Doanh nghiệp

Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc tế

Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc tế :ISO 9001,14001, 45001, 22000..

Đào tạo An toàn vệ sinh môi trường

Đào tạo an toàn vệ sinh môi trường  theo yêu cầu Luật định

Đào tạo kỹ năng

Đào tạo kỹ năng: truy tìm nguyên nhân gốc; nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro; nhận dạng khía cạnh môi trường – đánh giá tác động môi trường

Huấn luyện, hướng dẫn áp dụng mô hình

Huấn luyện, hướng dẫn áp dụng mô hình: 5S, Kaizen, Lean, 5 core tools…

Scroll to Top