ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

Kensol cung cấp các giải pháp, ứng dụng phần mềm giúp doanh nghiệp tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất và năng lực quản trị

Quản trị công việc & hiệu suất

Cung cấp các giải pháp, ứng dụng giúp doanh nghiệp kết nối các phòng ban, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động của nhân viên thông qua các ứng dụng về:

– Quản lý đề xuất

– Quản lý công việc

– Quản lý quá trình

Quản trị thông tin & giao tiếp

Cung cấp các giải pháp, ứng dụng để xây dựng hệ thống thông tin minh bạch, giúp nhân viên dễ dàng tiếp nhận các thông tin quan trọng cho công việc hàng ngày: 

– Quảng lý thông báo & công văn 

– Mạng truyền thông nội bộ 

– Trao đổi và tương tác

– Quản lý sử dụng tài nguyên thông tin

Quản trị & phát triển con người

Cung cấp các giải pháp, ứng dụng giúp doanh nghiệp thiết lập toàn bộ quá trình tuyển dụng, hội nhập, đào tạo, đánh giá và phát triển nhân sự:

–  Quản trị tuyển dụng 

– Quản trị thông tin nhân sự 

– Lương thưởng, chấm công, nghỉ phép 

– Quản trị mục tiêu & Đánh giá 

Quản trị tài chính

Cung cấp các giải pháp, ứng dụng giúp lãnh đạo doanh nghiệp có thể nắm thông tin tài chính nhanh, chính xác, chi tiết và đầy đủ nhất: 

– Tài chính

– Chi phí

– Doanh thu

– Tài sản doanh nghiệp

– Đối soát ngân hàng

Scroll to Top